Gældende fra 1. januar 2021

unmutegreetings.dk

Vilkår og betingelser (for kunder, som betaler direkte)

unmutegreetings.dk

unmute er navnet på virksomheden der driver platformen “unmutegreetings.dk” fra unmute greetings ApS. Det er unmute greetings ApS CVR 41931507 (herefter kaldet unmute) som tilbyder denne tjeneste samt kontrakter indgået mellem brugere og unmute. www.unmutegreetings.dk er en service, hvor kunden via www.unmutegreetings.dk, på en mobiltelefon, tablet-pc eller computer kan sende fysiske postkort der indeholder lydfiler. Postkortene trykkes af unmute og distribueres straks til modtagerens postkasse. Hvis intet andet fremgår af disse vilkår og betingelser, gælder www.unmutegreetings.dk’s generelle betingelser.

Generelt​

unmute tilbyder myndige forbrugere og virksomheder at købe en billedramme med lyd der kan sendes med posten
til den valgte modtager via webstedet www.unmutegreetings.dk  via tablet, pc, bærbar computer og mobiltelefon.

Betingelser for betaling

Betingelserne er gældende i den version, som foreligger på betalingstidspunktet, men kan ændres uden forudgående
meddelelse.

Accepterede betingelser

Du skal acceptere disse betingelser for at kunne gennemføre et køb af tjenesten. Ved din accept af betingelserne forpligter
du dig til at følge de regler, som fremgår af disse betingelser for tjenesten. Dette gælder ligeledes, når du i forbindelse med
udnyttelsen af forhåndskøbte postkort bestiller ydelsen.
1. Ydelsens omfang

1.1 Udformning, trykning og distribution.

Ydelsen omfatter bestilling og udformning af postkort med lyd elektronisk via www.unmutegreetings.dk via mobilen, tablet, pc 
eller bærbar computer. Du får postkortene trykt og distribueret til adressaten i fysisk form.

1.2 unmutegreetings.dk

Ved brug af tjenesten på www.unmutegreetings.dk kan du vælge mellem tjenestens standardmotiver og/eller lydfiler eller dine egne
motiver og/eller lydfiler, som du selv uploader på webstedet.

1.3 Tjenesten på mobiltelefon, tablet-pc eller bærbar medieafspiller

Du kan vælge motiver, som du selv fotograferer, eller andre motiver, du har i dit udstyr. Du kan vælge lydfiler, som du selv
indspiller, eller andre lydfiler, du har i dit bibliotek.

2. Brugerens ansvar 

2.1 Ansvar for materialets indhold.

Som bruger af tjenesten har du ansvaret for, at postkortets indhold, udformning, tekst og billeder:
● ikke krænker ophavsretten, retten til varemærker eller andre immaterielle rettigheder. Hvis du bruger andre
billeder end standardmotiverne for tjenesten, skal du være sikker på, at du har ret til at benytte motivet. For
eksempel er det ikke tilladt at anvende et hvilket som helst billede til markedsføringsmæs- sige formål, og det er
ikke altid tilladt at ændre eller skrive tekst på det valgte motiv.
● ikke strider imod love, forordninger, direktiver, brug eller sædvane såsom
national markedsføringslovgivning
og god
markedsføringsskik, national ophavsretslov- givning og gældende persondatalovgivning.
● ikke risikerer at vække forargelse.
● ikke indeholder indslag af pornografi, vold eller hetz mod befolkningsgrupper.
● ikke medfører skade eller anden ulempe for un-mute.dk eller tredjepart.
 
2.2 un-mute.dk’s ret til ikke at uddele postkort
 
Un-mute.dk forbeholder sig ret til ikke at producere og distribuere postkort, hvis indhold og/eller udformning ifølge un-
mute.dk strider mod disse vilkår for tjenesten. En sådan beslutning betyder ikke, at du har ret til at få det opkrævede gebyr
refun- deret eller er berettiget til kompensation fra un-mute.dk
 

2.3 Forpligtelse

 

Ved at acceptere vilkårene for tjenesten forpligter du dig til at holde www.un-mute.dk og unmute DK I/S skadesløs for alle
omkostninger og alle øvrige skader, som din udnyttelse af tjenesten i strid med disse vilkår har forårsaget un-mute.dk eller
tredjepart.
3. Personoplysninger 
3.1 Personoplysninger

Når du bruger tjenesten, behandler unmute.dk personoplysnin- ger, der kan henføres til dig. Unmute DK I/S er dataan-
svarlig for denne behandling. Du finder yderligere oplysninger om un-mute.dk’s behandling af personoplysninger i
forbindelse med tjenesten og un-mute.dk’s ansvar herfor i un-mute.dk’s Integri- tetspolitik og un-mute.dk’s generelle
betingelser og PAV. Un-mute.dk’s Integritetspolitik og PAV findes på un-mute.dk’s hjemmeside.
Ud over det, der fremgår af Un-mute.dk’s Integritetspolitik, gælder følgende i forhold til tjenesten. Ved brug af tjenesten på
tablet, bærbar medieafspiller og mobiltelefon behandler Un-mute.dk’s enhedens identifikationsnummer og din e-
mailadresse. Det kan af praktiske grunde ikke lade sig gøre at bruge tjenesten uden at tillade Un-mute.dk’s at registrere
sådanne oplysninger. Oplys- ningerne gemmes i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor de registreres, og fornys med 12
måneder, hver gang du gennem- fører et nyt køb. Hvis du vælger at gemme dine kortoplysnin- ger og beskytte disse med
en adgangskode, som du selv vælger, bliver dine betalingskortoplysninger gemt hos Nets Denmark, un-mute.dk’s
leverandør af sikker betaling. Oplysnin- gerne gemmes i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor de regi- streres, og fornys med
12 måneder, hver gang du gennemfører et nyt køb. Oplysningerne slettes ved udgangen af 12 måne- ders-perioden, hvis
du ikke gennemfører et nyt køb.

3.2 Ansvar for lydfiler

un-mute.dk er ikke ansvarlig for udformning af lydfilerne til postkortene. Husk, at man i henhold til reglerne f.eks. i den gældende persondatalovgivning ikke må krænke andres per- sonlige integritet.

6.4 un-mute.dk ansvar for produktion og distribution.

un-mute.dk’s ansvar for produktion og distribution inden for tjenestens rammer er altid begrænset til det vederlag, du har betalt til un-mute.dk for en sådan produktion og distribution.
 
6.5 Tavshedspligt

un-mute.dk personale og underleverandører er underlagt tavs- hedspligt.

6.6 Korrekt adresse

un-mute.dk kontrollerer ikke, at den angivne adresse er korrekt.

6.7 Fotoets kvalitet

un-mute.dk
påtager sig intet ansvar for kvaliteten på fotoet, som du vælger at sende som postkort.
 
4 Immaterielle rettigheder 
4.1 un-mute.dk ejendom
  
Samtlige immaterielle rettigheder og tekniske løsninger vedrø- rende tjenesten er un-mute.dk’s ejendom, alternativt ejendom som tilhører ejeren af rettighederne, som un-mute.dk repræsen- terer, og må ikke udnyttes af dig ud over det, der udtrykkeligt tillades af un-mute.dk.
 
4.2 Egne motiver

Hvis du vælger dit eget motiv, er det meget vigtigt, at du kun bruger fotos/billeder, som du er sikker på, at du har ret til at
benytte til det påtænkte formål. Tænk på, at der er regler for, hvordan man må anvende billeder og tekst i
reklamemateriale. Bruger du dit eget billede som motiv på postkortet, vedbliver billedet med at tilhøre dig. un-mute.dk
sørger blot for at levere postkortet med det valgte billede til den adresse, som afsender angiver. un-mute.dk har ikke noget
ansvar for, hvordan modtage- ren benytter det fremsendte postkort.
5 Bestilling, distribution og priser 
5.1 Bestilling

Bestilling af postkort sker i henhold til de anvisninger, som findes i forbindelse med bestillingsfunktionen på un-mute.dk.
5.2 Bindende aftale
Der er først indgået en bindende aftale, når un-mute.dk har bekræftet bestillingen via e-mail.
5.3 Information om priser og leveringstider
Information om priser og leveringstider offentliggøres på un-mute.dk og er til enhver tid gældende. Fritages for moms
medmindre andet er angivet.
Bemærk, at trafikgebyrer fra teleoperatør kan blive tillagt.
6 un-mute.dk’s forpligtelser og ansvar 
 
6.1 Distribution

un-mute.dk påtager sig at producere og distribuere postkort i overensstemmelse med din bestilling, postloven, vilkår for 1.-
klasses-breve indenrigs- og udenrigs og un-mute.dk’s generelle vilkår og betingelser, PAV samt i øvrigt i overensstemmelse
med de vilkår og betingelser, som fra tid til anden findes på un-mute.dk.

6.2 Leveringstider Danmark

Kort, som bestilles hverdage før kl. 16.00, uddeles normalt i Damark inden for to hverdage efter bestilling*. For kort, som
bestilles efter kl. 16.00 og på søn- og helligdage*, regnes leveringstiden fra næste hverdag*.
* juleaftensdag, nytårsaftensdag og midsommeraften regnes som helligdage.

6.3 Leveringstider Danmark og resten af verden

Postkort til Danmark, som bestilles før kl. 16.00, uddeles normalt inden for 6 hverdage. For kort, som bestilles efter kl.
16.00 og på søn- og helligdage*, regnes leveringstiden fra næste hver- dag*.
* juleaftensdag, nytårsaftensdag og
midsommeraften regnes som helligdage.
7. Betalingsbetingelser 
 

7.1 Betalingsformer un-mute.dk

 

Betaling kan ske gennem kortbetaling. Betalingsløsningen leveret af Nets Denmark.

7.2 Betalingsformer på mobiltelefon, tablet- pc eller bærbar medieafspiller

 

Betaling af postkort, som sendes direkte, sker via kortbetaling direkte på websiden www.un-mute.dk. Prisen er den til
enhver tid gældende og fremgår direkte på websiden.
8. Fortrydelsesret og reklamationer 

Hermed accepterer du at du ikke har mulighed for at fortryde dit køb. Det skyldes, at bestilte postkort produceres efter dit

særlige ønske, og at det på grund af sin beskaffenhed ikke kan sælges til andre kunder eller anvendes af un-mute.dk 
Reklamationer håndteres i henhold til bestemmelser for 1.klassesbreve hhv. indenrigs og udenrigs.
9. Tvister
9.1 Afgørelse

Tvister, som skyldes køb inden for tjenestens rammer og/eller forårsaget af disse vilkår og betingelser, afgøres ved
almindelig dansk ret eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
10. Kundeservice 
 
Ved spørgsmål om tjenesten bedes du kontakte Kundeservice på tlf. 28766507, hverdage mellem kl. 09.00 – 18.00, eller på team@un-mute.dk.